TECHNIK BUDOWNICTWA

     

    Technik budownictwa - wykonuje, nadzoruje i projektuje prace w budownictwie, prowadzi doku­men­tację budowy, przy­go­to­wuje i kontro­luje produkcję budow­laną w różnych dzia­łach przed­się­bior­stwa, spra­wuje nadzór budow­lany w imieniu inwe­stora lub organu admi­ni­stracji tere­nowej, sporządza kosz­to­rysy i mniej skom­pli­ko­wane prace projek­towe  oraz wyko­nuje inwen­ta­ry­zacje budow­lane; samo­dzielnie lub pod kierun­kiem inży­niera projek­tuje, wyko­nuje lub spra­wuje nadzór nad reali­zacją małych obiektów inży­nier­skich .

          Nauka w technikum budowlanym  w  trwa 5 lat. Podczas trwania nauki w technikum odbywają się również dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe :

  • BUD.12Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

  • BUD. 14 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu

ul. Francuska 6

Telefon:  75 7752393
Fax: 75 7752393 wew. 250
e-mail: zgemilka@poczta.onet.pl
strona www: www.zspemilka.pl

      

 

       LICZNIK WEJŚĆ